Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Το διάγγελμα της 5ης Μαΐου!
Πλησιάζοντας στις εκλογές της 6ης Μαΐου, τα κελεύσματα εθελόδουλης υποταγής από την άρχουσα τάξη προς το λαό πληθαίνουν. Συνοδεύονται δε από αισχρούς εκβιασμούς που εκπέμπεται από όλο το φάσμα των ντόπιων και ξένων πλουτοκρατών.


Μπορεί να μην είμαστε υπό εθνική κατοχή. Όμως η άρχουσα τάξη τον ρόλο της εθελοδουλίας δεν τον ξεχνά ποτέ. Τώρα ανέλαβε με το αζημίωτο να εδραιώσει την εξουσία της μέσα στην κρίση, καλυπτόμενη πίσω από μνημόνια που εξασφαλίζουν τα κλεμμένα πλούτη τα δικά της και των ξένων δανειστών. Τα μνημόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύμφωνο της ντόπιας αστικής τάξης με τους ξένους κεφαλαιοκράτες για τη ληστεία του λαού και της χώρας πάνω στη βάση της υποταγής του λαού και της εξασφάλισης των κερδών τους.


Ο Ελληνικός λαός εκβιάζεται από κάθε ξένο και ντόπιο καπιταλιστή ώστε να προσκυνήσει τα κόμματα της αστικής τάξης που είναι θεματοφύλακες των μνημονίων και των παρασυνταγμάτων. Καλείται με κάθε τρόπο να παραδοθεί. Του τάζουν «καλύτερη μεταχείριση» από τους ξένους αν παραδοθεί αμαχητί. Τον απειλούν και συκοφαντούν τους αγώνες του. Του κλέβουν το ψωμί και δακρύζουν για την πείνα του! Υμνούν τους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους δανειστές σαν φιλάνθρωπους που αν δεν ήταν αυτοί… μαύρο θα ήταν το μέλλον μας!


Συμπτωματικά, ψάχνοντας στην ιστορία, βρήκα το «κατάλληλο διάγγελμα» των κομμάτων της εξουσίας που, με μικρή παράφραση, τους ταιριάζει για να απευθύνουν στον Ελληνικό λαό την παραμονή ων εκλογών. Φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση Όσοι το διαβάζουν όμως δεν έχουν παρά να κάνουν τις ανάλογες «αναγωγές» και να τα καταλάβουν όλα.


Είναι το «ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ» της 5ης Μαΐου προς τον Ελληνικό λαό. Της 5ης Μαΐου του 1943 από τον δωσίλογο «πρωθυπουργό» Ιωάννη Ράλλη προς τους Αντάρτες του ΕΛΑΣ να παραδώσουν τα όπλα! ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Το όνειρο κάθε αντιλαϊκής εξουσίας για τους αντιπάλους της. Δεν είναι δύσκολο να το μεθερμηνεύσετε και σαν διάγγελμα των ντόπιων εξουσιαστών στις 5 Μαΐου 2012, τηρουμένων των αναλογιών για να παραδοθούμε και να αποσπάσουν την ψήφο του στις 6 Μαΐου 2012!


Το κατάπτυστο αυτό κείμενο το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί ως φάρσα ιδίως στις υποσχέσεις που δίνουν οι αξιόπιστοι κύριοι πράκτορες και υποτελείς, αποτελεί «μνημείο» προδοσίας και καταισχύνης της άρχουσας τάξης. Οι «γιέσμεν» της υποτέλειας και ξενοδουλείας θα έπρεπε να το κάνουν «Ευαγγέλιο»! Το χρειάζονται και σήμερα!


Μπορείτε να το διαβάζετε και να το «μεταφράζετε» ταυτόχρονα στο σήμερα:


«Έλληνες,


»Αι δυνάμεις του Αξονος απεφάσισαν την διά συντόνου και μεγάλης ολκής στρατιωτικής δράσεως εκκαθάρισιν της χώρας μας από τας λυμαινομένας αυτήν συμμορίας, αι οποίαι καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται είτε από υπούλους και εχθρικάς ξένας προπαγάνδας, είτε από επικινδύνους υπονομευτάς του διέποντος ημάς κοινωνικού καθεστώτος, είτε από κοινούς κακοποιούς, είτε ακόμη από άφρονάς τινας ανευθύνους παράγοντας παρασυρθέντας και εμπνεομένους από εκείνους οι οποίοι, εν ευμαρεία και ασφαλεία ζώντες, αδιαφορούν διά τον όλεθρον που επαπειλεί ανά παν λεπτόν τους ελληνικούς πληθυσμούς και συνεπώς αυτήν ταύτην την ελληνικήν φυλήν.


»Παν ό,τι απέμεινεν εκ του πλούτου της Ελλάδος μετά ένα αδικαιολόγητον πόλεμον, καταστρέφεται ανοικτιρμόνως. Δημόσια γραφεία, δικαστήρια, ταμεία, εφορείαι, σταθμοί Χωροφυλακής μεθ' όλων των αρχείων των, εγκληματικώς πυρπολούνται.


»Δεκάδες εκατομμυρίων του Δημοσίου, των Τραπεζών, των ιδιωτών ληστεύονται υπό ενόπλων συμμοριών. Τρόφιμα στελλόμενα κατόπιν ατρήτων κόπων και θυσιών, εις την ύπαιθρον προς τροφοδοσίαν του πεινόντος ελληνικού λαού δημεύονται και διαρπάζονται.


»Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες ιδία της Χωροφυλακής, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων αγρίως δολοφονούνται.


»Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, Σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι, σιδηροδρομικόν υλικόν, γέφυραι και ολόκληρα ακόμη οδικά δίκτυα, ανατινάσσονται εις τον αέρα.


»Ουδεμία καλλιέργεια της γης δύναται να γίνη, των γεωργών δικαίως διατελούντων εν απογνώσει συνεπεία της αναρχίας.


»Φιλήσυχοι αγρόται, μη εξαιρουμένων των γυναικών και των παίδων, απανθρώπως κρεουργούνται. Τέλος ολόκληρα χωρία, χθες ακόμη εν γαλήνη διαβιούντα, μεταβάλλονται προς χάριν των ενόπλων αυτών εις τέφραν και ερείπια, οι δε κάτοικοί των φεύγουν έξαλλοι εκ τρόμου προς τα όρη, όπου ευρίσκουν τρομερόν εκ κακουχιών και πείνης θάνατον. Ιδού το έργον της Ε.Α.Μ. και των συγγενών της οργανώσεων.


»Εχων πλήρη αντίληψιν των τρομακτικών κινδύνων εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι αγροτικοί πληθυσμοί μας μετά τη δημιουργηθείσαν τοιαύτην κατάστασιν και την απόφασιν των στρατευμάτων κατοχής να θέσουν δι' αμέσου ενεργείας οριστικόν τέρμα εις αυτήν, εθεώρησα επιβεβλημένον εις εμέ καθήκον να προέλθω εις συνεννοήσεις μετά των Αρχών των Δυνάμεων του Αξονος, όπως αι συνέπειαι της εκκαθαριστικής δράσεως μη πλήξουν τους τόσον ήδη δοκιμαζόμενους φιλήσυχους, αλλά δυστυχείς κατοίκους της υπαίθρου.


»Αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι δεινόν διεξάγουν πόλεμον, δεν εδίστασαν νέον να δώσουν δείγμα της προς τον νομιμόφρονα και φιλήσυχον ελληνικόν λαόν συμπαθείας των και να παράσχουν μεγαλοφρόνως αμνηστείαν, εις εκείνους οι οποίοι εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον, ήτοι μέχρι της 24ης ώρας της 20ής Μαΐου 1943, θέλουν υπακούσει εις την πρόσκλησιν των στρατευμάτων κατοχής.


»Καλώ συνεπώς τον λαόν της υπαίθρου να συμμορφωθή προς τους εις τας προκηρύξεις των Αρχηγών των στρατευμάτων Κατοχής τιθεμένους όρους και υπευθύνως δηλώ ότι εφ' όσον θέλουν γίνει σεβαστοί οι όροι ούτοι, ουδένα απολύτως κίνδυνον θα διατρέξη.


»Οι ένοπλοι, οι οποίοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θα προσέλθουν και θα παραδώσουν τα όπλα των, θα τύχουν ανεπιφυλάκτως αμνηστείας.


»Οι κάτοικοι των πόλεων, των κωμών και των χωρίων της υπαίθρου, οι οποίοι θα επανέλθουν εις τας εστίας των, εκείνοι οι οποίοι δε θα εγκαταλείψουν αυτάς κατανοούντες ότι τα Στρατεύματα Κατοχής εκτελούν απολύτως έργον προστασίας αυτών έναντι των εγκληματικώς, κατ' αυτών κυρίως δρώντων ενόπλων, ουδέν έχουν να πάθουν.»Υπόσχομαι ακόμη ότι, εάν τηρηθούν πιστώς οι όροι τους οποίους θέτουν αι δυνάμεις του Αξονος, θα δυνηθώμεν τη βοηθεία αυτών να επισιτίσωμεν τους πεινώντας αγροτικούς πληθυσμούς και να παράσχωμεν πάσαν περίθαλψιν εις τους αστέγους και τους πάσχοντας εξ αυτών και ότι οι αγρόται τη προστασία των Στρατευμάτων Κατοχής θα δυνηθούν εν ασφαλεία να συνεχίσουν την διακοπείσαν ήδη καλλιέργειαν των αγρών των και να επανέλθουν εις τα ειρηνικά των έργα εν γένει.


»Ελληνες,


»Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.


»Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.


»Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ' όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ' όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι' ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.


»Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.


»Ελληνες,


»Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.


»Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.


»Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.


»ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ».


Μη ξεχνάτε ότι ανάμεσα στις εφημερίδες που δημοσίευσαν με πανηγυρικά πρωτοσέλιδα το «διάγγελμα» ήταν Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΤΟ ΒΗΜΑ… Ποια εφημερίδα αποκάλυψε τον φασιστικό χαρακτήρα του διαγγέλματος; Ο παράνομος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ της 10/5/1943. Έτσι για να ξεχωρίσουμε ποιος ήταν με ποιον διαχρονικά.

*Συμπτώσεις διαγγελμάτων και συμπτώσεις ημερομηνιών αλλά και Ράλληδων, Δημίων, Παπαδημίων και λοιπών μαύρων συγγενών…
6 σχόλια:

 1. Πάντως το ΚΚΕ αν θυμάμαι καλά αποφεύγει να κάνει συγκρίσεις και αναφορές για "Κατοχή του (γαλλο)γερμανικού άξονα" ή για "χούντα" κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δείμο,
  το ΚΚΕ σωστά κάνει και εγώ την ίδια ακριβώς άποψη είχα από την αρχή. Και εδώ δεν παρέλειψα να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής λέγοντας «Μπορεί να μην είμαστε υπό εθνική κατοχή». Ξεκαθάρισα καλά ότι ο εργαζόμενος λαός είναι υπό ντόπια και ξένη ταξική κατοχή και «Καλείται με κάθε τρόπο να παραδοθεί. Του τάζουν «καλύτερη μεταχείριση» από τους ξένους αν παραδοθεί αμαχητί». Τέλος για λόγους αποφυγής παρερμηνειών ζητάω να γίνει «μετάφραση» όχι δογματική και μηχανιστική μεταφορά στο σήμερα. Ξέρω πόσο εύκολα κάποιος κάνει το λάθος να ταυτίζει την ταξική διάσταση με την εθνική. Μέγα λάθος. Σήμερα δεν είμαστε υπόδουλοι ξένων μαζί με τους τραπεζίτες και τους βαρδινογιάννηδες, το αντίθετο αυτοί μαζί με ξένους απομυζούν το λαό. Δεν είμαστε στο ίδιο μετερίζι αλλά στο αντίπαλο. Άρα η ανάγνωση ως προς το ποιος είναι ο εχθρός πρέπει να γίνεται έτσι, όχι όπως στην κατοχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βασικά μάλλον προσπέρασα πολύ γρήγορα το σημείο και δεν το αντιλήφθηκα. Έχεις δίκιο. Ούτως ή άλλως δε δέχομαι το συμψηφισμό αυτό (συμφωνώ με το ΚΚΕ δηλαδή) -ούτε για χούντα μιλάω- επειδή κυρίως μεταφέρει αλλού το μπαλάκι αποπροσανατολίζοντας και λειτουργεί σε βάρος του αίματος που χύθηκε και όσων πέρασε ο λαός. Είναι για μένα λεκτικός πληθωρισμός κι ανούσια πολιτικά ρητορεία. Άλλο βέβαια να μιλάμε για δικτατορία της αστικής τάξης ή για δικτατορία της δημοκρατίας (όπως λέω εγώ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ναι και για μένα τα ίδια ακριβώς ισχύουν για τη χούντα. ο Γιώργος Σαρρής μάλιστα είχε και μια σύντομη απάντηση σε σχόλιο ισοοπέδωσης χούντας και αστικής δημοκρατίας.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...

  διωξαμε τους κακους συνταγματαρχες για να ερθουν οι καλοι δημοκρατες α ρε φιλε...

  22 Απριλίου 2012 9:56 μ.μ.
  Blogger Ο/Η Γιώργος Σαρρής είπε...

  Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλο φασισμός κι άλλο κοινοβουλευτικη δημοκρατία. Αλλο να σε ψεκάζουν αλλά να έχεις το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς και να παλέψεις, κι άλλο να σε δολοφονούν και να σε εξορίζουν μόνο και μόνο επειδή είσαι Αριστερός ή κομμουνιστής. Οσο κι αν μοιαζει κοροιδία ο κοινοβουλευτισμός, είναι χωρίς αμφιβολία μια κατάκτηση και ενα βημα μπροστά που μπορουν να χρησιμοποιήσουν οι λαοί υπέρ τους. Ο φασισμός είναι ανοιχτή και με τη βία επιβολή. Αν το εξισώνει κανεις και βρίσκει τρόπους να το δεχτεί ετοιμάζει ένα πολύ μαύρο μέλλον υπόδουλων και υποταγμένων και στη ζωή και στη συνειδησή τους. Και στρώνει και το χαλί για τους νέους σωτήρες που ετοιμαζει προσεκτικά το σύστημα.

  24 Απριλίου 2012 11:27 π.μ.

  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4920764153268714687&postID=7154802954936754781

  ΑπάντησηΔιαγραφή