Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ


Μέσα στο μπαράζ μέτρων κάποια στιγμή αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεφύγεις για λίγο. Να η ευκαιρία! Δυο κείμενα, με διαφορά 130 ετών, άξια να διαβαστούν χωρίς δικά μου σχόλια. Τα χρόνια γέλιο δεν κοιτούν! 

Το γέλιο μπορεί να αντικαταστήσει κάθε σχόλιο


 1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ


Εγκύκλιος-διαταγή


(Εν Δημητσάνα τη 3 / 12 / 1883)


Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ' εμέ Αστυνομικής Περιφερείας και πάσης της εντεύθεν και εκείθεν δικαιοδοσίας μου της εγχωρίου ταύτης πόλεως Δημητσάνας.


Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1ον : Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο , Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883 , κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων , οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2ον : Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3ον : Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών , διαφόρων καταγωγών ,γένους και φύσεως ή και ανθρωπο-γύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4ον : Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών , το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών , δηλαδή των κατσουλιών .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5ον : Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων . Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι , καπνοπώλαι , οινοπώλαι , λαχανοπώλαι , μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων . Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα , καλήν ζύγισιν , αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των , των σταθμών των και των μέτρων των , προς το συμφέρον της υπηρεσίας . Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6ον : Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση ( σημ. μεταφραστή : η Δημητσάνα, ως γνωστόν , απέχει πολλά χιλιόμετρα από την θάλασσα ). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής . Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης , παρά τας θάλασσας , αμφοτέρων των γενών ,προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7ον : Όσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων , θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 8ον : Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων , ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός , οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης , και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9ον : Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω ,πλην των λεσχών , την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός , των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10ον : Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 11ον : Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία , ο πυροβολισμός , το απότομον βήξιμον , η εκκαθάρισις της ρινός

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 12ον : Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας , ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ν : Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων , ανθρώπων , γυναικών περονόσπορου , ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα .

Εν Δημητσάνα τη 3 / 12 / 1883

Ο Αστυνομικός Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Υπενωμοτάρχης 


2. Δήμαρχος Οινουσσών, Ευάγγελος Αγγελάκος προς κατοίκους: Ντυθείτε, πλυθείτε, ξυριστείτε, έρχεται!!!


(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)«Στις 8/10/2013 και από τις 14.00 έως και τις 23.00 το κρουαζιερόπλοιο “EUROPA 2” θα πιάσει στην Εγνούσσα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας έχουμε τέτοια επίσκεψη. Από πλευράς της εταιρίας, αυτή είναι μια δοκιμαστική επίσκεψη... Αν οι επισκέπτες μείνουν ευχαριστημένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες. Αν, όχι, δεν θα μπει στο πρόγραμμά της και δεν πρόκειται να επαναληφθεί και ο τόπος θα ζημιώσει»«Αν αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία, οι συνέπειες μπορεί να μας είναι σημαντικές και επωφελείς. Αν όχι, εμείς οι ίδιοι θα είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της μοίρας μας. Κανείς δεν μας χρωστά τίποτα. Το βιος μας το κερδίζουμε μόνοι μας. Η ανάπτυξη δημιουργείται, δεν έρχεται από μόνη της. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μπούμε σε μόνιμο προορισμό της εταιρίας πλοίου/πλοίων». «Οι εντυπώσεις που θα αφήσει στους επισκέπτες ο κάθε ένας από τους κατοίκους μας θα καθορίσουν και αυτές την ανάπτυξη και το μέλλον των σημερινών νέων και των μελλοντικών γενεών της Εγνούσσας. Γι' αυτό καλούμαστε όλοι μας να: Καθαριότητα: Ολοι να φροντίσουμε τη γειτονιά μας, αλλά και όλο το νησί μας και να συμβάλλουμε στην αποκομιδή των σκουπιδιών, πεταμένων αντικειμένων, μπαζών, που δημιουργούν άσχημη εικόνα και αποτρέπουν τον τουρίστα να ξανάρθει».«Εμφάνισης προσώπων και υπηρεσιών: Επιμελημένη (ξυρισμένοι, καθαροί και ευπρεπώς ενδεδυμένοι). Χαμόγελο/ Καλημέρα/ Φιλοξενία/ Εξυπηρέτησις/Προθυμία/Ζεστασιά». «Εμφάνισης χωριού! Να δώσει την εικόνα ενός ζωντανού και περιποιημένου χωριού, με παρουσία ανθρώπων, παιδιών, κινητικότητα. Οχι “νεκρόπολις”. “Οχι νεκροταφείο”. “Οχι ερημούπολις”»!«Καταστήματα/Μεταφορικά Μέσα: Συνιστάται να μπορούν να δέχονται πιστωτικές κάρτες. Να υπάρχει αρκετό προσωπικό για να εξυπηρετεί ταχέως πολλούς πελάτες σε μικρό χρονικό διάστημα... Τουριστικά καταστήματα: Να έχει αρκετά σουνεβίρ».Τιμές: «Να είναι λογικές, προσγειωμένες, με στόχο να προσελκύσουν πελάτες για να έρχονται και στο μέλλον. Η λογική της “αρπαχτής” θα σκοτώσει την χρυσοφόρο όρνιθα»!

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Όταν το αστικό κράτος έστρωνε το δρόμο στον φασισμό

Μέρες του ‘36

Ο κ Σαμαράς είπε, με βάση τη θεωρία των «δύο άκρων», ότι είναι καιρός να κτυπήσουμε και το «άλλο άκρο» που στρέφεται κατά της ΕΕ και  του ΝΑΤΟ!
 


 Οι αστοί πάντα έστρωναν το δρόμο προς τον αυταρχισμό και τον φασισμό με οποιαδήποτε αιτία και αφορμή και μετά έκαναν ότι δεν ήξεραν τίποτα για το φόνο. 

Δείτε πως εφαρμόστηκε, πάνω στους μικρομεσαίους, από  το αστικό κράτος το Ιδιώνυμο του «Εθνάρχη» Βενιζέλου υλοποιώντας, προς τη μια πλευρά, τη παρόμοια θεωρία του Σαμαρά, το 1936. 

Τους μήνες που προηγήθηκαν της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου το κράτος εκτόπιζε και ασκούσε ωμή βία σε όποιον είχε διαφωνία με την πολιτική του, σε όποιον συμφωνούσε με αιτήματα εργαζομένων, ακόμη και μικροαστούς επαγγελματίες που δεν είχαν καμία σχέση με τον κομμουνισμό! Ας μη το ξεχνάνε αυτό όσοι σημερινοί μικροαστοί νομίζουν ότι η ΧΑ ή η πολιτική των δύο άκρων τους προφυλάσσει. Μάλλον τους εκθέτει σε τεράστιους κινδύνους που δεν διανοούνται. 

Βλέπουμε ακόμη πως το καπιταλιστικο κράτος με τη σκληρη ταξική πολιτική του ορίμαζε τις συνειδήσεις των μαζών και παρήγαγε κομμουνιστές.

Από τα κείμενα της εφημερίδας των μικρομεσαίων «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»  του 1936, διαβάζουμε ουκ ολίγα κατορθώματα του κράτους που ετοιμάζονταν για δικτατορία. Οι εξορίες και η βία άρχισαν να επεκτείνονται σε κάθε διαφωνούντα! Οι διαμαρτυρίες της εφημερίδας και των επαγγελματιών ήταν δικαιολογημένες. Μόνο που δεν ήξεραν ότι έχουν να κάνουν με το βαθύ κράτος των μονοπωλίων και όχι με κυβερνητικά ή αστυνομικά λάθη.ΑΝΤΙ-ΙΔΙΩΝΥΜΟ 

Ωστόσο δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε μια εκπληκτική πρόταση της εφημερίδας «για την προστασία του αστικού καθεστώτος»: να συγκροτηθούν «ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ» οι οποίες τι θα κάνουν; ΘΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥΣ «ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΣΤ» που ασεβούν στις προσπάθειες βελτίωσης της θέσης των εργαζομένων! Στην πράξη δηλαδή την καθιέρωση ΑΝΤΙ-ΙΔΙΩΝΥΜΟΥ!!!
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

Ποιος νόμος ισχύει στον Αγ. Παντελεήμονα;


Ποιος νόμος ισχύει στον Αγ. Παντελεήμονα, αυτός της ΧΑ ή του… συνταγματικού τόξου; Όποιος έχει αμφιβολία μπορεί να πάει στην ομώνυμη πλατεία και να απολαύσει την υπερίσχυση του νόμου της ΧΑ που επέβαλε εδώ και  χρόνια το κλείσιμο της παιδικής χαράς γιατί, λέει, εκεί πήγαιναν και παιδιά μεταναστών!
 

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το μεσημέρι της 2ας Οκτωβρίου 2013

Επέβαλαν το κλείσιμο με τη βία και έκτοτε δεν τόλμησε όχι ο Καμίνης αλλά ούτε ο… διώκτης της ΧΑ κ, Δένδιας να επιβάλει την τάξη, το νόμο και το σύνταγμα. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση ακόμη και μετά τις συλλήψεις και διώξεις ηγετικών στελεχών της ΧΑ για «σύσταση εγκληματικής συμμορίας».

Ποιος λοιπόν εμποδίζει τον Δήμαρχο και τον Δένδια να επιβάλλουν το νόμο και να ανοίξει η παιδική χαρά; Μήπως το υποσυνείδητό τους που δεν θέλει να συγκρουστεί με την «τάξη» και το άβατο της ΧΑ; Μήπως ανώτερες δυνάμεις; Μήπως μερικά πράγματα τα αφήνουν για συμβολισμό της υπόγειας σχέσεις του αστικού πολιτικού συστήματος με τη ΧΑ; Αυτό ήταν που λένε ότι το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο; Να μη μπορεί να φτάσει ούτε μέχρι μια παιδική χαρά;

Ότι και να λέμε, λοιπόν, η παιδική χαρά είναι τελικά κλειστή. Γεμάτη σκουπίδια και σε κατάσταση εγκατάλειψης. Εγκατάλειψης στα χέρια άλλου νόμου.

Τα ακούτε κύριοι Δένδια και Καμίνη;

 

Αυταπάτες τέρμα

Πριν αλέκτωρ λαλήσει η αστική τάξη φρόντισε να κόψει το βήχα των μικροαστών αντιφασιστών ότι σοβαρολογεί με τη δίωξη της ΧΑ. Χρειάζεται την ουσία της και απλά θα τη βάλει στο χέρι για να γίνει… σοβαρή! Είπαμε πολλές φορές για τις αυταπάτες ορισμένων για συγκρότηση αντιφασιστικού μετώπου με τις μνημονιακές και αντιμνημονιακές αστικές δυνάμεις του… «συνταγματικού» και «δημοκρατικού» τόξου!

Αυταπάτες τέρμα.