Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Κλείνουν εκατοντάδες μικρές κλαδικές και περιοδικές εκδόσεις


Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γ.Γ. Ενημέρωσης, εφεξής μόνο 400 φύλλα (αντί 5-7 χιλ.) από τα έντυπα κλαδικού και περιοδικού τύπου θα τυγχάνουν την όποια ατέλεια στα ΕΛΤΑ μέχρι 31.12.2011. Θα είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μόνο για περιοδικά με εκδότη εκδοτικές επιχειρήσεις, αποκλειομένων των σωματείων, οργανώσεων κλπ. Μετά ίσως καταργηθεί και αυτή.
Από την εφαρμογή της ΥΑ, που αναμένεται από μέρα σε μέρα, όλα τα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων θα πληρώνουν μετά τα 400 φύλλα, κανονικά τέλη ΕΛΤΑ δηλαδή μέχρι και δεκαπλάσια τιμή. Οι άλλοι εκδότες όπως τα σωματεία θα πληρώνουν όλα τα τέλη!

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κλείνουν όλα σχεδόν τα κλαδικά περιοδικά σωματείων και οργανώσεων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους, ολόκληροι κλάδοι κινδυνεύουν και εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι, εργαζόμενοι, καταναλωτές και πολίτες χάνουν βασικά εργαλεία πληροφόρησης για τη ζωή και τη δουλειά τους.

Είναι άμεση ανάγκη να αποκρουσθεί αυτή πολιτκή.  Δεν πρέπει να περάσει το τυποκτόνο μέτρο.


Επιπτώσεις

Σήμερα τα περισσότερα κλαδικά περιοδικά και ο μικρός έντυπος λόγος σωματείων και οργανώσεων μόλις επιβιώνουν στην έκδοση, ενώ πολλά έχουν κλείσει ή βρίσκονται στα πρόθυρα του κλεισίματος. Η οποιαδήποτε αύξηση των ταχυδρομικών τελών τα οδηγεί ευθέως σε κλείσιμο. Με τα νέα μέτρα θα πληγούν ολόκληροι κλάδοι.
Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του μέτρου αυτού θα είναι τεράστιες αφού θα σημάνουν:
·        Κλείσιμο εκατοντάδων μικρών περιοδικών εντύπων
·        Μείωση εργασιών στον κλάδο εκτυπώσεων με άμεσο κίνδυνο κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων.
·        Μείωση  εργασιών των εργαστηρίων ηλεκτρονικών εργασιών, μακετών κλπ.
·       Κάθετη πτώση των διαφημίσεων απο την ύξηση τους κόστους διαφημίσεων στα περιοδικά με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας για εκατοντάδες διαφημιστές και εργαζόμενους στον κλάδο αυτόν.
·        Ανεργία για εκατοντάδες δημοσιογράφους.
·        Μείωση εργασιών περιφερειακών κλάδων όπως η σακουλοποίηση, η μεταφορά των εντύπων και οι ίδιες οι εργασίες των ΕΛΤΑ.
·        Μείωση δημόσιων εσόδων από έμμεσους και άμεσους φόρους που χάνονται.
·        Μείωση εσόδων ασφαλιστικών ταμείων.
·        Κατάργηση της έγκυρης πληροφόρησης χιλιάδων επαγγελματιών, καταναλωτών και πολιτών από το κλείσιμο μεγάλου μέρους των εντύπων.

Φαίνεται πως τα κυβερνητικά κλιμάκια μπροστά το άγχος να εξασφαλίσουν έσοδα για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του χρέους, επέλεξαν  μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες σε έναν τομέα, χωρίς να υπολογίσουν ότι στην πράξη αυτό θα μειώσει σημαντικά τα πραγματικά έσοδα του κράτους από την μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που θα σημειωθεί.

Δώρο στους οργανισμούς εκδόσεων

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ατέλεια θα δίδεται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αποκλειστικό αντικείμενα εργασιών την έκδοση εντύπων, αποκλειομένων των σωματείων και άλλων φορέων. Αυτό θα οδηγήσει σε άμεση συγκέντρωση των εργασιών σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και σε μονοπώληση του κλάδου.

Η δεσπόζουσα θέση αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων και η διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι των ΕΛ.ΤΑ. για ειδικές συμφωνίες διεκπεραίωσης, θα είναι καταλυτική. Η συνέπεια θα είναι να δεχτούν ισχυρό πλήγμα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκδόσεων – εκτυπώσεων και η απώλεια της ανεξάρτητης έκδοσης πολλών κλαδικών και περιοδικών εκδόσεων.

Δεν είναι καθόλου απίθανο, η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης να υπάγεται στις έμμεσες παροχές προς τους γνωστούς εκδοτικούς οργανισμούς με θυσία εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων και χιλιάδων θέεσων εργασίας.Ολόκληρο το άρθρο 48 του εφαρμοστικού νόμου 3986/11 (ΦΕΚ 152 Α/1-7-2011)

«1.α) Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και ισχύει, και το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3021/ 2002 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46) και ισχύει, καταργούνται.

β) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις καταργούμενες με την προηγούμενη υποπαράγραφο διατάξεις, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να προσκομίσουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης όλα τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά για την καταβολή του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε αεροπορική μεταφορά που πραγματοποιήθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«15α. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν:

αα. οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

ββ. οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

γγ. άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν μέλη της.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο.
γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου